Odmítnout vše můžete zde.


Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZBOŽÍ A CENA

Veškeré zboží, vystavené na těchto stránkách, je skladem, obvykle k dodání do 1-3 pracovních dnů ode dne objednání. Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

 

2. OBJEDNÁVKA – UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednáním zboží zákazníkem je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem Orlík Distra. Provozovatelem je Tomáš Novotný, OSVČ podnikající dle platné legislativy.

 

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a. Odstoupení  od smlouvy - kupující spotřebitel

Při uzavření kupní  smlouvy prostřednictvím e-shopu má kupující spotřebitel  právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů  od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel  doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná  právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na  odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu  na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu  s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení  od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů  ve smyslu § 536 odst. 7 o.z. má prodávající nárok na vydání  bezdůvodného obohacení kupujícího ve výši obvyklé ceny  pronájmu za užívání vráceného zboží a počtu dní, po  které trvalo držení zboží kupujícím spotřebitelem. Zboží  musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno  nepoškozeno, v původním neotevřeném obalu bez známek užívání  včetně veškerého příslušenství, případně záručních  listů a návodů. Kupní cena zboží je vrácena prodávajícím  kupujícímu dle dohody na jím uvedený účet a to do 30ti dnů. Náklady na poštovné prodávající kupujícímu nehradí.

Zboží musí být zabaleno v originálním obale, nesmí být odstřižené cedulky, zboží nesmí být práno. V  případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, nelze zboží  vrátit a odstoupit od smlouvy. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele (například personalizace) nebo porušil-li kupující  spotřebitel jeho originální obal. Kupující spotřebitel  má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající  dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani  v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem.  Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.  Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

b) Odstoupení od smlouvy – prodávající

Prodávající může odstoupit  od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane  nemožným, dále v případě,  že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným  způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že  nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej  na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy  nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto  odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně  informovat.

c) Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle  svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti  kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu  o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí  prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní  včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu  a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení  smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná  se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé  zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video  nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen,  a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní  smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině  spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu  kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním  neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

4. DOPRAVA A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je zasíláno kupujícímu prostřednictvím České pošty, cena poštovného je v České republice 99 Kč. Zboží posíláme na dobírku, to znamená, že kupující platí za zboží až při jeho převzetí. Do zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko) posíláme zboží až po obdržení platby v systému PayPal. Zboží poté posíláme doporučeně a dodací doba je cca 3 dny od připsání platby na náš PayPal účet.

 

5. REKLAMACE

Reklamační řád  dle zákona č.40/1964SB. Občanského zákoníku ve znění zákona  č.136/2002SB. Na zakoupené  zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení.

a. Zákazník  je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není  porušen a zboží poškozeno či odcizeno. Odpovědnost  za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň  musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém  problému.

b. V případě, že zákazník  chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu sdělit, že bude zboží reklamovat. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (fakturu).

c. Reklamace musí být  vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající  nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamací  se drží platných zákonných norem.

d. Při  uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží  nebo vrácení platby bez dopravného.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady  vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním